Uncategorizedการเจาะสำรวจชั้นดิน

การเจาะสำรวจดิน คือ กรรมวิธีการเจาะลงไปในชั้นดิน เพื่อเก็บตัวอย่างดิน และนำมาทดสอบคุณสมบัติดิน เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติและลักษณะชั้นในบริเวณที่ทำการทดสอบ ซึ่งจะส่งผลต่อการออกแบบเสาเข็มและระบบฐานรากสำหรับสิ่งก่อสร้างและสามารถคาดคะเนการทรุดตัวของสิ่งปลูกสร้าง หากทำการตอกเสาเข็มไปในชั้นดินนั้นๆ

การศึกษาทางด้านปฐพีกลศาสตร์ การเจาะสำรวจดิน ยังต้องคำนึงถึงประโยขน์ใช้งานด้วย เช่น งานถนนหรือสนามบิน การเจาะสำรวจจะทำเพียงตื้น ๆ แต่งานฐานรากเสาเข็มต้องสำรวจลึกลงไปกว่าปลายเข็มที่คาดว่าจะใช้งาน การสำรวจดินมีด้วยกันหลายประเภทอันได้แก่

  1. การสำรวจโดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์พื้นผิว (Geophysics Survey) ได้แก่การสำรวจโดยไม่ต้องทำการเจาะสำรวจ แต่ใช้เครื่องมือทดสอบบนพื้นผิวโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์สำรวจรูปร่างการวางตัวของชั้นดิน วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่มีความถูกต้องน้อยกว่าการเจาะสำรวจ ตัวอย่างการสำรวจด้วยวิธีนี้ได้แก่ การทดสอบ Resistivity การทดสอบ Seismic Reflection และการทดสอบ Ground Penetration Radar (GPR) เป็นต้น
  2. การทดสอบในสนาม (In-situ Testing) คือ การทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม โดยไม่ได้เก็บตัวอย่างดินมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ แต่ใช้เครื่องมือทดสอบหยั่งลงในพื้นดินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติดิน ณ ตำแหน่งความลึกต่าง ๆ ข้อดีของการทดสอบโดยวิธีนี้คือ ดินที่ถูกทดสอบอยู่ในสภาวะที่เป็นสภาวะจริง แต้ข้อเสียคือเครื่องมือที่ใช้วัดค่าส่วนใหญ่มีความละเอียดไม่เท่าเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทำให้ได้ผลที่มีข้อจำกัดด้านความละเอียดของค่าตัวแปร ตัวอย่างการสำรวจด้วยวิธีนี้ ได้แก่ การทดสอบ Vane Shear การทดสอบ Cone Penetration และการทดสอบ Standard Penetration เป็นต้น
  3. การเจาะสำรวจดิน (Soil Boring) การเจาะสำรวจมักจะทำควบคู่กันไปกับการเก็บตัวอย่างดิน และการทดสอบคุณสมบัติในสนาม ซึ่งการเจาะสำรวจดิน จะสามารถนำมาทดสอบและบันทึกค่าเป็นข้อมูลชั้นดิน (Boring log)

(Boring log)  ข้อมูลจากการเจาะสำรวจชั้นดินประกอบด้วยข้อมูลสำคัญดังนี้

  • ลักษณะชั้นดิน
  • ความหนาของชั้นดินแต่ละชั้น
  • คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน เช่น ความแข็งแรง ความแน่นตัว ความสามารถในการถ่ายเทน้ำหนัก

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจคู่มือวิศวกรรมฐานราก

ติดต่อเรา

บริษัท เดอะไพล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

108/1 หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel: 099-285-5819

Email: thepile.engineering@gmail.com

Website: www.thepileengineering.com

Facebook page: www.facebook.com/thepileengineering